دوباره مردی غریب و تنها ز آل حیدر می میرد    لبش در این لحظه های آخر ذکر مادر می گیرد

 

مجلس شهادت امام حسن عسکری علیه السلام  ۱۳۸۶ با نوای حاج حسن خلج

حاج حسن خلج ، تسلیت گویم من از سوز جگر (سینه زنی)

حاج حسن خلج ، زچشم پر گوهر من خدا خبر دارد (روضه امام حسن عسکری علیه السلام)

حاج حسن خلج  ، دوباره مردی غریب و تنها زآل حیدر می میرد (سینه زنی)