جلسه شهادت امام صادق۱۳۹۱با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه جلوه

صوتی

حاج حسن خلج ، ای روی تو قبله ی خلایق

حاج حسن خلج ، صحبت های حاج حسن خلج

حاج حسن خلج ، نه زهر من ز غم مرگ مادرم مُردم

حاج حسن خلج و کربلایی محمد خلج ، مادر نبودی ببینی که دستامو بستن

حاج حسن خلج ، بنگر ای مدینه در سوز و در گدازم

حاج حسن خلج ، هزار سال گذشت از حکایت زینب

حاج حسن خلج ، پس از شرح ستم های مردم مهمل

تصویری

حاج حسن خلج ، نه زهر من زغم مرگ مادرم مردم

حاج حسن خلج ، روضه امام صادق علیه السلام

حاج حسن خلج ، هزار سال گذشت از حکایت زینب