مجلس روز عید غدیر سال ۱۳۹۰ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام

حاج حسن خلج ، مقصود خدا و مصطفی حاصل شد (مدح)

حاج حسن خلج ، داد و بیداد برادر که برادر تنهاست (مدح و روضه)

حاج حسن خلج  ، می رود قصه ی ما سوی سرانجام آرام (مدح)

حاج حسن خلج ، شهر اینبار کمر بسته به انکار علی (روضه)

حاج حسن خلج ، یا علی یا علی مالک ملک دلی