مجلس شب نوزدهم ماه رمضان ۱۳۹۴ با نوای حاج ذبیح الله ترابی و حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام

حاج ذبیح الله ترابی  ، جوزا سحر نهاد حمایل برابرم (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج ، خاکیم بس که زمین خوردم (مناجات)

حاج حسن خلج ، سحر بود و غم و درد (روضه)