مجلس شب نوزدهم ماه رمضان ۱۳۹۵ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام

حاج حسن خلج ، گردانده ای به سوی خودت باز روی من (مناجات)

حاج حسن خلج ، اگر تو را نداشتم علی، خدا نداشتم (روضه)