مجلس شب های دهه اول ماه صفر ۱۳۹۵ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه بیت الحسین علیه السلام تهران

شب اول :

حاج حسن خلج، شکر خدا که دست به دامان روضه ایم (مناجات و روضه)

شب دوم :

حاج حسن خلج، خنده بر پاره گریبانی ما می کردند (روضه)

شب سوم :

حاج حسن خلج، هر چه زدند شوکت من کم نشد (روضه)

شب چهارم :

حاج حسن خلج، به چشمان سیه کردی هراران رخنه در دینم (مناجات و روضه)

شب پنجم :

حاج حسن خلج، از بوی سیب سرخ طبق مرده جان گرفت (روضه)

شب ششم :

حاج حسن خلج، امروز نبردی دل دیوانه ز دستم (مناجات و روضه)

شب هفتم :

حاج حسن خلج، کسی که نسبت رویش به مهر و ماه گرفت (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج، چرا ای گل به زردی می گراید برگ های تو (روضه)

شب هشتم :

حاج حسن خلج، چون تو ای لاله در این دشت گل پرپر نیست (روضه)

حاج حسن خلج، جوانان بنی هاشم بیایید (روضه)

شب نهم :

حاج حسن خلج، گاهی خیال می کنم از من بریده ای (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج، آنروز تا که تیر به حلق پسر نشست (روضه)

شب دهم :

حاج حسن خلج، از روز اولی که خدا آفریدمان (مناجات و روضه)