مجلس روضه صبح روز دوم ماه صفر ۱۳۹۵ با حاج ذبیح الله ترابی ، نوای حاج حسن خلج ، حاج علی علیان و کربلایی محمد خلج، حسینیه نورالبکاء

حاج ذبیح الله ترابی، هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد (مناجات و روضه)

احاج حسن خلج و کربلایی محمد باغکی، باورت می شد ببینی خواهرت را دست بسته (روضه)

حاج حسن خلج، خوشا آن مهربانی هر دو سر بی (روضه)

کربلایی محمد خلج، همه مدیون عمه ایم (روضه)

حاج علی علیان، یاد آن طفل که زنجیر تنش مانع بود (روضه)

حاج حسن خلج، چون نسیمی به روی دشت افتاد (روضه)

حاج حسن خلج، او دختر کوه و خواهر دریا بود (روضه)