مجلس روضه صبح روز چهارم ماه صفر ۱۳۹۵ با نوای حاج حسن خلج ، حاج عباس سیب سرخی و حاج علی علیان، حسینیه نورالبکاء

حاج حسن خلج، شب تاریک بود و بادیه سرد (روضه)

حاج حسن خلج، پروانه سوخت شمع فرو ریخت (روضه)

حاج علی علیان، انتظاری مانده روی گونه ای پژمرده ام (روضه)

حاج حاج حسن خلج، زبان خامه ندارد سر بیان فراق (روضه)

حاج حسن خلج، در به در خرابه هام (روضه)

حاج عباس سیب سرخی، کسی از شامیان ایمان ندارد (روضه)