مجلس روضه صبح روز اول ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه نورالبکاء

حاج حسن خلج، مانده بر دوش زمین رنج مسیر سفرت (روضه)

حاج حسن خلج، گاهی ز روی نی سر تو میخورد زمین (روضه)

حاج حسن خلج، غلام نرگس مست تو تاجدارانند (روضه)