مجلس روضه صبح روز سوم ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه نورالبکاء

حاج حسن خلج، آه ای اجل بیا دلم از غصه آب شد (روضه)

حاج حسن خلج، بسته راه چاره دید و گریه کرد (روضه)

حاج حسن خلج، گفتم که فراق را نبینم دیدم (روضه)