مجلس روضه صبح روز ششم ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه نورالبکاء

حاج حسن خلج، چشمی که بسته ای به رخم وا نمیشود (روضه)