مجلس روضه صبح روز هفتم ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه نورالبکاء

حاج حسن خلج، اشک هایش به مادرش رفته (روضه)

حاج حسن خلج، صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست (روضه)