مجلس روز های ۱۱ تا ۱۶ دهه دوم ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، بیت الرضا علیه السلام

روز یازدهم :

حاج حسن خلج، خاندان نبوی دست به دستش دادند (روضه)

روز دوازدهم :

حاج حسن خلج، حسین بود و تو بودی (روضه)

روز سیزدهم :

حاج حسن خلج، برای منتظر مرگ چاره لازم نیست (روضه)

حاج حسن خلج، تو همانی که دلم لک زده لبخندش را (روضه)

حاج حسن خلج، یه گوشه خواب بودم خیلی آروم (روضه)

حاج حسن خلج، ای شامم را تو سحر (روضه)

روز چهاردهم :

حاج حسن خلج، یا رب سببی ساز که یارم به سلامت (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج، بوسه های لب یک برکه به دریا میخورد (روضه)

روز شانزدهم :

حاج حسن خلج، تنش را با دم تکبیر بردند (روضه)