مجلس عزاداری شهادت حضرت محسن علیه السلام با نوای حاج حسن خلج، مهدیه اعظم سمنان

حاج حسن خلج، اول دفتر به نام خالق اکبر (روضه)