مجلس عزاداری ایام فاطمیه ۱۳۹۶ (روز های ۱، ۲، ۸ و ۱۳ جمادی الاول) با نوای حاج حسن خلج، حسینیه فاطمیون تهران

 

۱ جمادی الاول :

حاج حسن خلج، هزار جمعه رسید و نگار ما نرسید (مناجات و روضه)

۲ جمادی الاول :

حاج حسن خلج، ای قصه بهشت زکویت حکایتی (روضه)

۸ جمادی الاول :

حاج حسن خلج، چشمم به راه ماند عزیزم نیامدی (مناجات و روضه)

۱۳ جمادی الاول :

حاج حسن خلج، با رفتنت خالی مکن دور و برم را (روضه)

حاج حسن خلج، عطر محمدی گل محمدی ات را (روضه)