مجلس شام ولادت امام رضا عیله السلام ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج، هیئت زینبیون تهران

حاج حسن خلج، بر روی رضا شمس امامت صلوات (مدح و روضه)