مجلس شب زیارتی امام رضا علیه السلام ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج ، هیئت عمه سادات مشهد

حاج حسن خلج، دوست دارم فقط رضا را من (مناجات و روضه)