مجلس روضه صبح دهه اول ماه صفر ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه نورالبکاء

روز سوم :

حاج حسن خلج، در پرده حقایق و اوهام مانده ای (مدح و روضه)

حاج حسن خلج، گیسو به باد رها کردنت بس است (روضه)

حاج حسن خلج، هر پرچم سیاه که در باد می وزد (روضه)

روز پنجم :

حاج حسن خلج، سخت است وقتی روضه وصف دختری باشد (روضه)

روز هفتم :

حاج حسن خلج، شفاعتی که به ما وجه احسنش برسد (روضه)

حاج حسن خلج، کاش ما هم کبوترت بودیم (روضه)

روز هشتم :

حاج حسن خلج، نشود فاش کسی آنچه میان من و توست (روضه)

حاج حسن خلج، غریب گیر آوردنت (روضه)

روز نهم :

حاج حسن خلج، امیر لشکر من دست من به دامن تو (روضه)

حاج حسن خلج، حتی نرنجاند از خودش یک مشت ترسو را (روضه)

روز دهم :

حاج حسن خلج، ای گل خزانم آتش زدی به جانم (روضه)