مجلس شب های دهه اول ماه صفر ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه بیت الحسین علیه السلام تهران

شب اول :

حاج حسن خلج، رمیده ایم بیا و شکار کن ما را (مناجات و روضه)

شب چهارم :

حاج حسن خلج، به کجا میروی ای یوسف زهرا پسرم (روضه)

شب هفتم :

حاج حسن خلج، شفاعتی که به ما وجه احسنش برسد (روضه)

شب هشتم :

حاج حسن خلج، اشک از دیده ی هر انجمن آید بیرون (مدح و روضه)

شب نهم :

حاج حسن خلج، حتی نرنجاند از خودش یک مشت ترسو را (روضه)

شب دهم :

حاج حسن خلج، دور از بهار روی تو گل رنگ و بو نداشت (مدح و روضه)